waffen-grenadier-division-der-ss-hungaria-polo
waffen-ss-30-januar-ss-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
ebredj-europa-polo
heinz-guderian-wehrmacht-tabornok-polo
good-night-left-side-skinhead-triko
waffen-ss-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-lssah-triko
george-lincoln-rockwell-polo
odin-szleipnir-es-fenrir-polo
jelentkezz-a-hunyadi-ss-hadosztalyba-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-himzett-galleros-waffen-ss-polo

Kövess minket: TELEGRAMVK — HUNDUB

Az 1945 előtti korszak egyik legtisztább, legnagyobb képességű magyar államférfia, Bárdossy László volt az első, aki vértanúhalált halt a Rákosi Mátyás és Nagy Ferenc által állított kivégző oszlopok előtt.

Őt követték aztán a Szálasi-kormány tagjai, élükön a Nemzetvezetővel. Bárdossy László megbocsáthatatlan bűne volt, hogy nevéhez fűződött az 1941-es szovjetellenes beavatkozás. Mártírhalála annak idején megrázta egész Európát. Mint nagy elődje, az első felelős magyar miniszterelnök gróf Batthyány Lajos, ő is bátran halt meg az idegen hatalom fegyverei előtt.

Felesége, Bárdossy Lászlóné adatai és feljegyzései alapján a magyar mártírium legmegrázóbb jelenetét Oláh György írta meg. A történelmi dokumentumot itt közöljük a magyar fiatalság és az utókor számára.

A kivégzőosztag késve érkezett és nem katonákból állott, mint előre mondták: egy fegyelmezetlenül csörtető, zajos fogházőrcsoport vonult be a terem végébe. Ha nem csapnak ilyen zajt, Bárdossyék először észre sem vették volna, úgy el voltak merülve a terem túlsó végén egymás kezét fogva, a szótlan, hallgatag búcsúzkodásban.

A késedelem nem is tűnt föl nekik. Pedig a város már aznap megtudta az okát. A kormány katonaságot rendelt ki egyik laktanyából a kivégzésre. A kirendelt katonai osztag parancsnoka, egy fiatal hadnagy csak hajnalban tudta meg, hova szól a kivezénylés. – Erre nem vállalkozom – jelentette ki. A történelem fel fogja jegyezni a fiatal népi demokratikus tiszt nevét, kinek magatartása olyan hatást váltott ki a laktanyában, hogy a legszájasabb kommunista tisztek is hangoztatni kezdték ez a polgári hóhérok kötelessége, mi nem erre esküdtünk fel!

A fogházba érkező népügyész erre a hírre felhívta Riesz igazságügyminisztert, majd Rákosit is felverték reggeli álmából. Az ügyész maga ment le a kivégzésekhez szerződtetett csőcselék közé, kik jó korán összegyűltek már külön belépőikkel a Markó utcai fogház kapuja alatt. Tárgyalni kezdett velük, főleg a legharciasabb, volt munkaszolgálatosokkal, ki vállalkozna uniformisba öltöztetve a kivégzés végrehajtására? Közben megjött Rákosi bölcs szentenciája:


smiley-hitler-kapucnis-pulover
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-polo
gott-mit-uns-polo
waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
valhalla-az-istenek-csarnoka-polo
viking-iranytu-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-ferfi-triko
algiz-runa-polo-nemzetiszocialista-polo-nemzetiszocializmus-polo

Tűzzenek ki jutalmat a fogházőrök között, biztosan jelentkezik majd közülük elég. A reakciósokat már mind leváltották!

Hírek szerint mégsem jelentkezett elég fogházőr. Néhány munkaszolgálatost is igénybe kellett venni. Fogházőri egyenruhát kaptak, katonafegyvert. ők csinálták a zajt és csörömpölést a bevonulásnál.

A dermedten ébredő város tudta: ma reggel végzik ki Bárdossyt. ősz óta azonban sokat változott a világ. A vetkőztetések, a zárt kocsikon szaladgáló NKVD tevékenykedése dermedtebbé tette a lelkeket. Míg Bárdossy és Imrédy zeneakadémiai főtárgyalása alatt szájról szájra járt a suttogás sokszor: ma tüntetés lesz! Meglátjátok, a fogházat is megrohanják! – most mindenki hallgatott. A jóbarátok sem igen közölték egymással az utcán, mi készül most. Csak a templomok teltek meg imádkozó emberekkel. A munkájukba, hivatalukba indulók befordultak a legközelebbi templomba. Tekintetük ismerősök és ismeretlenek tekintetével találkozott: „tudom miért vagy itt!” Az ostrom után, romok közt, egy idegen megszállás alatt élő, sokat szenvedett városban ez is nagy színvallás volt.

A kivégző osztaggal érkezett polgári hivatalnokok odaléptek Bárdossyhoz:

– Menjünk kérem!... Ön is távozzon! – mondták Bárdossynéhoz fordulva.

Mégegyszer utoljára átölelték és megcsókolták egymást. – Köszönöm, hogy olyan erős voltál és segítettél, hogy én is erős legyek. Minden percet sajnálok az életemből, amit nem Veled töltöttem – súgta az asszony fülébe. Csak most adta át az elkészített búcsúlevelet. Ezt add át Mamámnak, ezt Margitnak küldöm stb.

– És nekem semmit nem írtál?

– Az ugyanaz lenne, mintha önmagamnak írnék búcsúlevelet.

Kiegyenesedve, biztos léptekkel ment oda a kivégzőosztag mögé, ahol gyóntatópáterét pillantotta meg, karingben, stólával, imakönyvvel kezében. Ettől a pillanattól kezdve nem támaszkodhatunk a leghőségesebb krónikás – Bárdossyné – visszaemlékezéseire. Aki annyi hét, annyi hónap óta maga volt a lelkierő és önfegyelem szobra, még összeszedte magát, hogy a halálbainduló még erősnek lássa. Aztán elsötétült körötte a világ. Férjének finom vékony alakja eltűnik a fogházudvar felé vezető belső kapun a karinges pap mellett – ez volt az utolsó kép, amit a külvilágból tisztán látott, aztán hetekre megszűnt számára a valóság, a lét. Többet asszony – azt hisszük – aligha bír ki.

A Markó utcai fogház udvarán lejátszódott kivégzésekről sokat írtak már. Tudunk emberi bestiákról, körúti divat dámákról, kik heteken át minden alkalomra kiharcoltak maguknak belépőt és a rongyokban fázó főváros telén remek prémbundákkal, ékszeresen tolakodtak az első sorba, hogy vért lássanak és hörgő holttestet. Tudunk tapsolókról, sőt egy a gyűlölet kéjében támadt szavalókórusról, mely ütemesen bíztatta a hóhért: las-sab-ban! Las-sab-ban!... A vörös forradalom ördöge minden emberi aljasságot fölkavar és fölszabadít, hogy a régi keresztény világrendet szétszaggassa és megölje.

Nem kell hozzá nagy képzelet, hogy Bárdossy László ezüstfehér haját, amúgy is mindig sápadt, zárt, pergamentszínű arcát felidézzük, – amint a fogház belső kapujánál várakozó csőcselék közé belép. A szokottnál is büszkébben emelte fel fejét, mikor a várakozók elvtársi utasításra gyalázkodni, pfujjozni kezdtek. – Pfujj! Tömeggyilkos! Uszító! – ilyeneket kiáltoztak.

A tárgyalásokon összetanult együttes új elemekkel gyarapodva mégegyszer megtette kötelességét. Ha az éjjel nem olvastak volna az Olajfák hegyéről és a Golgotáról, Bárdossy akkor is tudta volna, keresztény mártírnál az „utolsó úthoz” ez is hozzátartozik.

Nemcsak a hívők döbbenete és néma háborgása.

Nem csodálkoznánk, ha egyszer majd odahaza egy megrendült néző feljegyzéseire akadnánk, ki e pillanatokról azt írta be naplójába: „Bárdossy sápadtsága most világított, haja körül is szokatlanul világítani kezdett az ezüstfény.”

Az ítélet felolvasása után megkérdezték, kívánja-e, hogy a szemét bekössék? Intett, hogy nem. Nem köttette hátra kezét, nem is kulcsolta össze görcsösen. Ajakrándulás nélkül állott a pátertől elbúcsúzva a kivégzőosztag elé. Mikor azok a fegyvert fölemelték, ezt több jelenlevő újságíró egybehangzóan állította, a nézőközönségből megszólalt egy hisztérikus hang:

– A papot is!... A papot is!


waffen-ss-nederland-onkentes-ss-pancelgranatos-hadosztaly-polo
ver-es-becsulet-blood-and-honour-white-aryan-resistance-triko
kalandozo-vikingek-polo
odin-es-holloi-hugin-es-munin-polo
schwarze-sonne-fekete-nap-polo
valhalla-var-rad-norveg-waffen-ss-tobororzoplakat-polo
white-power-ferfi-triko
waffen-ss-charlemagne-ss-fegyveres-granatos-hadosztaly-polo

Több rekedt hang csatlakozott hozzá, hogy a papot is agyon kell lőni. A Kis Újság, a Kisgazdapárt lapja azt írta: „Sápadt volt, de bátran halt.“

A szocialista és kommunista újságok egyszerre kezdték okádni a gyalázat lángját a halottra. Az ország népe már abból is megtudhatta, hogy a sortűz pillanatában valami rendkívüli történt.

Bárdossyné egyik rokona, aki nem kapott belépőjegyet, a fogházkapu körül ólálkodott. ő beszélte el először, micsoda őrjöngő felháborodással áradtak ki a hatósági emberek, ügyész, a kommunista pártmegbízottak, a szavalókórus söpredéke és a kéjelgő műkedvelők is. Rettentő, lealázó sérelem ült az arcukon: Fel kellett volna akasztani!

Nem így kellett volna végezni vele! – kiáltották.

Mi, Olaszországba vándorló magyar menekültek, először a Vatikán lapjából, a L’Osservatore Romanoból értesültünk róla hitelesen, hogy mikor ott állott e nézőközönséggel szemben, bekötetlen szemmel, fölemelt fejjel várva a golyókat, a sortűz eldördülése előtt fél pillanattal, magasra emelte két kezét és csengő hangon, érthetően kiáltotta, hogy a zárt udvarfalak közt visszhangozzék és mindenki meghallhassa:

– Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!


norseman-polo
thor-mit-uns-viking-runa-kapucnis-pulover
jelentkezz-a-hunyadi-ss-hadosztalyba-polo
david-lane-tizennegy-szo-kapucnis-pulover
invisible-empire-ku-klux-klan-kapucnis-pulover
white-pride-worldwide-kapucnis-pulover
panzerdivision-waffen-ss-totenkopf-ss-panceloshadosztaly-polo
feher-fajvedo-ku-klux-klan-polo

A temetkezési vállalat kitűzte a temetés időpontját. Valahogy mégis híre ment Bárdossy tisztelői között. A megállapított időre nagy sürgés-forgás támadt a Kerepesi-temetőben. Mindenfelől virággal érkeztek az emberek. Senki sem árulta el a másiknak, mit keres. Csak jöttek-mentek virágaikkal. Mikor pár órai ácsorgás után belátták, sehol semmi temetés nem lesz, valakinek az az ötlete támadt: akkor hagyjuk a virágot Gömbös Gyula sírján, ő is barátja volt...

Így került a kivégzést követő napon Gömbös Gyula sírjára egy magas virágpiramis.

A néphangulat persze, ha valakit megszeret, nem tud belenyugodni halálába. Különösen mikor azt sem lehet tudni, hol fekszik porhüvelye. Az alföldi szegénység még a húszas évek végén is sokszor látta itt-ott Rudolf királyfit, kit „szigorú atyja elűzött”. Bárdossy öreg édesanyjához hónapok múlva is beállítottak ismerősök és ismeretlenek, hogy biztos tudomásuk van róla, fia nem halt meg, hanem kiszöktették. Hol Dél-Amerikában látta a monda, hol az Egyesült Államokban. Az öreg özvegy még évek múlva is reménykedett, hogy fia életben van és még találkozni fog vele.

white-pride-worldwide-triko
kalandozo-vikingek-polo
szleipnir-odin-lova-viking-polo
norseman-polo
in-odin-we-trust-til-valhall-odinista-thor-steinar-ansgar-aryan-polo
waffen-ss-batschka-onkentes-granatos-hadosztaly-polo
wewelsburg-schwarze-sonne-fekete-nap-kapucnis-pulover
elesett-hosok-csarnoka-valhalla-polo
amerikai-konfoderacios-allamok-dixie-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo
bur-horogkereszt-zaszlo
waffen-ss-totenkopf-zaszlo
wewelsburg-schwarze-sonne-waffen-ss-zaszlo

Fotóarchívum

nemet-csapatmozgas-tigris-harckocsin-en-stug-iii-rohamloevegen-kurszk-tersegeben-a-keleti-fronton-1943
nemzetiszocialista-ifjusagi-szervezetek-a-berlini-olimpiai-stadionban-nemetorszagban-1937-majus-1
a-wiking-panceloshadosztaly-pancelgranatosai-es-egy-panzer-v-parduc-koezepes-harckocsi-kovel-oroszorszag-tersegeben-1944
nemet-pancelosparancsnok-tiger-i-nehezharcskocsi-loevegtornyabol-kemleli-a-terueletet-a-szovjetunioban-1943
tiger-i-nehezharckocsik-helyreallitasa-a-keleti-fronton-1944-februar
nemet-tigris-nehezharckocsi-helyreallitasa-a-keleti-fronton-1943-junius-21
adolf-hitler-es-josef-dietrich-a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-lssah-egysegeinel-tart-seregszemlet-a-kroll-operahaz-elott-berlinben-1938
egy-ss-standartenfuhrer-tajekoztatja-a-csapatok-elorenyomlasarol-himmlert-es-hitlert-a-lengyel-hadjarat-alatt-1939-osz
a-hitlerjugend-tagjainak-talalkozoja-grunewald-stadionjaban-berlin-mellett-1933-junius
a-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-tagjait-adolf-hitler-birodalmi-kancellar-vezeti-be-az-olimpiai-stadionba-berlinben-1936-junius-21
nemet-katona-posztol-egy-mozgaskeptelen-tiger-i-nehezharkocsi-mellett-villers-bocage-varosaban-franciaorszagban-1944-junius
nemet-katona-a-nyugati-hadjarat-alatt-franciaorszagban-1940
a-hitlerjugend-tagjainak-harcaszati-kikepzese-nemet-tisztek-altal-1930-as-evek
a-iv-panceloshadtest-granatosai-egy-stug-iv-esen-a-balaton-felvideken-1945
nemet-tiger-i-nehezharckocsit-municioval-toelt-fel-legenysege-a-keleti-fronton-1944-januar-februar
adolf-hitler-latogatasa-az-ordensburg-vogelsang-nemzetiszocialista-elitkepzo-iskolaban-eszak-rajna-vesztfaliaban-1937-aprilis-20
a-hitlerjugend-tagjainak-uedvoezlese-a-tokioi-vasutallomason-japanban-1938
adolf-hitler-hermann-goering-heinrich-himmler-es-benito-mussolini-a-muencheni-konferencian-nemetorszagban-1938-szeptember-29
a-leibstandarte-ss-adolf-hitler-panceloshadosztaly-tigris-tankja-egy-francia-faluban-eszak-franciaorszagban-1944-tavasz
panzerkampfwagen-vi-b-konigstiger-kiralytigris-nehezharckocsik-canteloup-kozeleben-franciaorszagban-1944-julius
ket-sd-kfz-9-fellanctalpas-harcjarmu-vontat-egy-tiger-i-nehezharckocsit-nettuno-tersegeben-olaszorszagban-1944-marcius
august-von-mackensen-adolf-hitler-werner-von-blomberg-hermann-goering-werner-von-fritsch-es-erich-raeder-egy-katonai-tiszteletadasi-ceremonian-berlinben-1936-marcius-8
adolf-hitler-es-horthy-miklos-a-patria-motoroshajo-fedelzeten-a-magyar-kormanyzo-nemetorszagi-latogatasakor-kielnel-1938-augusztus-22
benito-mussolini-es-adolf-hitler-a-muncheni-konferencia-elott-rajongoik-tomegeben-munchenben-1938-szeptember-29
a-hitlerjugend-tagjai-partszlogenekkel-a-kerekparjukon-worms-varosaban-nemetorszagban-1930-as-evek
adolf-hitler-es-benito-mussolini-a-muencheni-konferencia-elott-muenchenben-1938-szeptember-30
adolf-hitler-beszel-fritz-todt-birodalmi-fegyverkezesi-es-utanpotlasi-miniszter-temetesen-berlinben-1942-februar-12
hitler-kancellar-beszel-a-reichstag-tagjainak-a-kroll-operahazban-berlinben-1941-majus-4
kiralytigris-nehezharckocsik-ugynevezett-porsche-loevegtornyokkal-valojaban-krupp-tervezes-pihenon-franciaorszagban-1944-junius
a-vilaghaboru-cenzurazott-pillanatai