A magyar nemzetiszocializmus 1942-es évének eredményeit, tapasztalatait összegző Ifj. dr. virtsologi Rupprecht Olivér gondolatai így, több mint 70 év távlatából inkább történeti jelentőségűek, semmint aktuálisak, hiszen az adott kor aktuálpolitikai helyzete értelemszerűen már a múlté.

Történeti jelentőségét pedig az adja, hogy az immáron két éve parlamenti erőként működő nemzetiszocialista pártok belső átrendeződésének (Rupprecht szavaival élve: megtisztulásának) időszakában íródott. 1941. szeptember 14-én felbomlott a nyilasegység, Pálffy Fidél híveivel Imrédyékkel kötött szövetséget, s megalakították a Magyar Megújulás Nemzetiszocialista Pártszövetséget. A Magyarság is az új pártszövetséggel tartott, s otthagyva Szálasiékat, Imrédyék egyik fő szócsöve lett (október 2-től a párt logója is feltűnik a nyilaskereszt mellett).

Ennek megfelelően a főszerkesztő írása többször üzen – nem nevesítve – az egykori szövetségeseknek, az ő szóhasználatával élve "álnemzetiszocialistáknak". Jelen írás keretei értelemszerűen nem foglalkoznak ezzel a belső válsággal (vagy, ha úgy tetszik, inkább hatalmi átrendeződéssel, hiszen ez nem érintette a hazai nemzetiszocializmus szélsebes terjedését), mindenesetre Rupprecht üzleti érzéke és politikai taktikázása ismét jónak bizonyult – egy időre legalábbis. Innentől kezdve ugyanis – lényegében 1944 derekáig – ezt a pártszövetséget favorizálta legerősebb szövetségesünk, a Német Birodalom is. Magyarul a főszerkesztő burkolt szavai a meggyengült Szálasi-pártról igazak voltak, nem a propaganda hatására íródtak. Szálasiék politikai ereje ekkor jelentékeny módon megroggyant, s olyan emberek hagyták el őket mint például a kiváló szervező és ideológus Hubay Kálmán.

Ifjabb virtsologi Rupprecht Olivér anyai ágon egy francia arisztokrata család, apai ágon pedig egy nagybirtokos família leszármazottja (édesapja is foglalkozott politikával, a Felsőház tagja volt, 1942. május 5-én hunyt el). 1898-ban született Sajtoskálon, harcolt a világháborúban, majd az ellenforradalomban is. Gazdasági akadémiát végzett, államtudományokból doktorált. A Magyarság Lapkiadó Rt. vezérigazgatója lett 1926-tól kezdve. A Magyarság című napilapját azután bocsájtotta a nemzetiszocialisták rendelkezésére, hogy az Összetartást betiltották. 1938. május 21-től így lett a Magyarság a nyilasok egyik fő szócsöve. Rupprecht Olivér 1945-ben elhagyta az országot és nem is tért vissza soha többé nyugatról. Hogy mennyire volt őszinte nemzetiszocialista és mennyire volt érdekember, egy kvázi üzletembernél vagy egy politikusnál ezt nehéz meghatározni, életpályáját figyelembe véve azonban én az előbbit tartom reálisnak. Persze egyértelmű mindenesetre az is, hogy jó üzleti érzékkel, jókor "fektetett be" a nemzetiszocializmusba.

 

Rupprecht Olivér: A magyar nemzetiszocialisták élményei és teljesítményei 1942-ben

Az elmult 1942-ik év a tengelyhatalmak vezetői iránti régi bizalmunkat a történelemben páratlan teljesítményeik arányában fokozta és a német nép európai hivatása iránti hitünket a céltudatos, nagyvonalú és rugalmas katonai és hadigazdálkodási vezetés megerősítette.

Az igazi magyar nemzetiszocialisták mindenkor együttérzésüket tanúsították a kormány mindazon intézkedései iránt –, amelyek a háromhatalmi egyezményhez csatlakozottságunkból származó kötelezettségek alkalomszerü végrehajtásával voltak kapcsolatban és az igazi magyar nemzetiszocialisták ezen a téren nem szüntek meg a közvéleményben a zsidóság és barátaik, vagy éppen pártfogóik alattomos fertőzetét leküzdeni azt egyetemes európai és magyar népi célok elérhetése érdekében.

A háromhatalmi egyezmény szellemét átérző magyar nemzetiszocialisták az elmult évben Bárdossy Lászlónak a magyar diplomáciai élet irányításától megválását azon reményben vették tudomásul, hogy ennek a széleslátókörű és a magyar külpolitikai céloknak az Uj-Európa egyetemes céljaival hatsó gondolatoktól mentes összehangolására legalkalmasabb régi magyar diplomatának képességeit a magyar nép még kamatoztatni fogja. Sokan megkülönböztetett figyelemmel kísérték Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszternek a háborús gazdasági vonalvezetést minduntalan keresztező tényezőkkel szemben tanusított csendes és szívós küzdelmét. És még többen ismertük a háború utáni átmenetgazdasági és békegazdaságpolitikai műveletek előörsének tekinthető Jurcsek-féle termeléspolitikai tervet, amelynek kiszélesítésétől és továbbfejlesztésétől még sokat várunk.

Az Uj-Európáért és benne az Uj-Magyarországért az első harcvonalban küzdő honvédeinkre, a hősi világnézettel telített magyar nemzetiszocialisták rajongó szeretettel, elismeréssel, csodálattal és azzal a hittel tekintettek, hogy a világnézeti háború véres magasiskolájából hazatérő honvédeknek az élet minden vonatkozásában meghatározó szerepük lesz.

A magyar nemzetiszocialisták az elmult évben is a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szállítási, állami, községi üzemekben és a különböző hivatalokban a katonai és háborús gazdasági feladatokat példaadó céltudatossággal, lelkesedéssel, hivatástudattal és nagy önfegyelmezettséggel szolgálták.

A nagy egyetemes célokhoz elkésve igazodó közellátásunk nehézségeiben a magyar nemzetiszocialisták a legfegyelmezettebben viselkedtek és mindent elkövettek a közellátás nehézségeit ellenséges célok szolgálatára fordító zsidó és zsidóbarát suttogó hírverők fertőző hatásának kiküszöbölésére.

Az Uj-Európával természetesen ellenszenvező egymillió zsidó és kisszámú, de annál hangosabb és befolyásosabb zsidóbarát közvéleményferőző lelki kártevései ellen minden vonatkozásban és elsősorban a magyar nemzetiszocialisták küzdöttek és ez a küzdelmük, a zsidóknak az egész Európából kimagasló arányszámuk folytán, európai jelentőségű volt.

A Magyar Megújulás Nemzetiszocialista Pártszövetség a magyar országgyűlés képviselőházában is minden alkalmat felhasznált az egyetemes európaival összeforrott magyar katonai és háborús gazdasági célok öntudatosítására és a belpolitikai vonalvezetésnek a nemzetiszocialista koreszme igényei szerinti szenvedélymentes, tárgyilagos felülvizsgálására.

A hazai nem magyar népcsoportokkal és közöttük elsősorban a német népcsoporttal való együttmunkálkodás légkörét tisztította a nagyzási téveszmés külön elgondolások átmeneti hatásától szerencsésen megszabadult minden magyar nemzetiszocialista.

A háború napi eseményei, hírei és különösen a koreszmét képviselő európai államférfiak megnyilatkozásai a magyar nemzetiszocialisták látókörét állandóan bővítették, mind szélesebb európai összefüggések felismerésére késztették és kiváló alkalmat nyujtottak az Uj-Európa sokrétű igényeivel össze nem egyeztethető álnemzetiszocialista különelgondolások átmeneti hatásától való teljes megszabadulásra.

Az európai egyetemes célokat is megértő és nemzetiszocialista világnézetileg salakmentesült magyar nemzetiszocialisták számára a Magyarság adta meg az adott viszonyok között lehetséges napi tájékoztatást. A magyar nép Uj-Európában elhelyezkedését szolgáló Magyarság nehéz és felelősségteljes ezévi munkájában a termékeny nemzetiszocialista világnézeti vitát nélkülözte, mert ezen a téren még nemes versenytárs nélkül áll. Éppen ezért egyes nagyhangú álnemzetiszocialistáknak elvi kapkodását és csak a személyeskedésig, vagy folytonos bírósági tárgyaláshalasztásokig terjedő politikai taktikázását fölényes nyugalommal vettük tudomásul.

A magyar nemzetiszocialista mozgalomnak két év előtt még egységes pártkeretét már az 1941-ik évben a nagyzási téveszme szúja rágta át, az elmult évben pedig egy télvégi és egy nyárközepi nagy recsegés-ropogás közben az egykor egységes pártkeret meg is üresedett, mert a legtekintélyesebb és magukat nyiltan minden áldozatnak régóta kitett magyar nemzetiszocialista vezetők kivétel nélkül megszabadultak a szúette pártkerettől és tragikus sorsukra hagyták azt az egyre gyérülő tábort, amelyet a nagyzási téveszme a szánalmas bukás felé hajszol.

Vígasztaló körülmény az, hogy a magyar nemzetiszocialista mozgalom régi élharcosainak tekintélyes része az 1941. év őszén felújított pártkeretet az elmult évben csendesen, dobverés, blöffszervezés, fáraószertartás nélkül annyira kiépítette, hogy a nagyzási téveszme hatása alól sorjábasn felszabaduló nemzetiszocialisták számára az időtálló pártkeret készen áll és benne újra a magyar nemzetiszocializmus komoly világnézeti élete folyik.

Közben a régi rendszer hibát mindinkább felismerők és ennek a felismerésnek következtetéseit levonók tábora is jelentékeny mértékben bővült ki és a régi nemzetiszocialista élharcosok pártszervezetével tanusított parlamenti együttműködésük arra a reményre jogosít, hogy a nagy építőkorszak előkészítésében szervezetileg is közös nevezőre jutva fognak résztvenni. Az együttműködés légkörének szervezeti továbbfejlesztésétől lehet remélni a koreszme néhány közismert és ma még pártokon kívülálló, de mindenesetre nélkülözhetetlen képviselőjének a magyar nép jövőjét szolgáló értékesítését is. Az 1943-ik évhez a megsemmisítő katonai győzelemmel együtt ezt a reményt is fűzhetjük.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

  Bár keveset hallani róla, Angliában is elég népes tábora volt az olasz fasizmus és a német nemzetiszocializmus híveinek.

„Púpos gnóm”, „vörös hóhér”, „a diktatúra legvéresebb hiénája”, „egy emberkeverék karvalyból és hiénából gyúrva” – írták a korabeli újságok a Tanácsköztársaság bukását követően Korvin Ottóról. „Nemes jellemű, izzó lelkű forradalmár”, „egy elvi vasember” – zengtek róla dicshimnuszokat az 1945–1989 közötti politikai rendszerek tollnokai.

Tasmania a zsidó-liberális média tálalása szerint „történelmet írt azzal, hogy Ausztrália első államaként betiltotta a náci tisztelgést”.

A második világháború lezárást követő vérgőzös évek feltárása, megismertetése a nyilvánossággal, valahogy elfelejtődött az 1990-es "rendszerváltozás" óta.

A Duce többször is farkasszemet nézett a halállal és mindig sikerült felülkerekednie. Túlélte az első világháború kegyetlen csatáit, valamint számos merényletkísérletet is.

A Fővárosi Közgyűlés elé kerül a jövő héten özvegy Szálasi Ferencné, Lutz Gizella sírjának ügye, aminek két kimenetele lehet, mindkettő botrányos.

Ilias Kasidiaris 2021 óta ül egy görög börtönben a betiltott Arany Hajnal párttal való kapcsolata miatt. Ez azonban nem akadályozta meg Kasidiarist, akinek horogkeresztes tetoválása is van, hogy induljon Athén polgármesteri székéért.

A nemzetiszocialista vezérkar tagjai között nem kevés zseni akadt, de közülük is magasan kiemelkedett Albert Speer, a Nagynémet Birodalom főépítésze és későbbi fegyverkezési minisztere.

A 19 éves Sai Varshith Kandulát többek között az elnök és családja, illetve az alelnök és családja testi épségének veszélyeztetésével vádolhatják meg.

Mint tüzér – aki megjárta a Don-kanyar poklát – 1944. november 4-én estem szovjet fogságba Dunaföldvárnál.

Hét évtizeddel a második világháború vége után még éltek emberek, akiknél hitelesebben senki sem tudta elmondani, mit tapasztalhatott egy civil a budai oldalon 1944-45 telén.

Manapság a multinacionális nagyvállalatok számítanak a woke-izmus legbefolyásosabb terjesztőinek, ami paradoxonnak tűnik, tekintettel a baloldal fennen hangoztatott kapitalizmusellenességére.

Izraelben őrzik a „holokauszt főszervezőjének” tartott birodalmi SS-főnök, Heinrich Himmler több száz magánlevelét, fényképét és egyéb személyes dokumentumát.

A finn rendőrség szerint egy nemzetiszocialista csoport 3D-nyomtatott fegyverekkel készült faji háborúra. A nyomozók szerint a gyanúsítottak „terrorcselekmény elkövetésének szándékával” képezték ki magukat.

Rudolf Hess, Adolf Hitler helyettese, a második világháború alatt  szerepet játszó politikusok közül az egyik legkülönösebb és legérdekesebb egyéniség.

A Szilágy megyei Érkáváson 1944 decemberének egyik napján megjelent egy orosz hadnagy és egy őrmester. Ez időben visszajöttek a román közigazgatás emberei: a csendőrség, a jegyző stb.

A Pesti Srácok információja szerint a német szövetségi főügyész gyilkossági kísérlet miatt nyomoz a szélsőbaloldali Lina Engel, Johann Guntermann és Tobias Edelhoff ellen.

A Nagynémet Birodalom körüli rejtélyekre eddig is számos összeesküvés-elmélet épült, a közelmúltban talált titokzatos érme pedig csak népszerűsíti a legendákat.

Az angolszász szövetségesek 1943 nyarán elkezdett és a második világháború végéig megállás nélkül folytatott hadászati bombázóoffenzívája füstölgő romhalmazzá változtatta Németországot, ami bosszúért kiáltott az égre.

Közvetlenül a II. világháború után Lengyelországban 277 börtönben és 1255 kommunista koncentrációs táborban több mint 200 ezer német származású polgári személyt gyűjtöttek össze, mialatt a vasfüggöny szovjet oldalán 16 millió német származású polgári lakost telepítettek ki.

Az 1930-as években a hollywoodi stúdiófőnökök is Adolf Hitler előtt hajlongtak a Metro-Goldwyn-Mayer médiatársaság egyik vezetője pedig még zsidó feleségétől is elvált a német nemzetiszocialisták javaslatára.

Időről időre, újra és újra találkozunk a Nagynémet Birodalommal kapcsolatban azzal a megállapítással, hogy a német intellektuális elit a nemzetiszocialista kormányzat 1933 januári hatalomra kerülését és hatalmának megszilárdulását követően elhagyta Németországot és számkivetésbe ment.

Az ausztrál kormány a „szélsőjobboldal erősödése” miatt a nemzetiszocialista jelképek betiltását fogja kezdeményezni, jelentette be Mark Dreyfus igazságügyi miniszter.

A brit királyi levéltárból előkerült az a titkos levél, amelyet VIII. Eduárd király írt Adolf Hitlernek a második világháború kirobbanása előtt.