Kövess minket: Telegram — XVkontakte

„Púpos gnóm”, „vörös hóhér”, „a diktatúra legvéresebb hiénája”, „egy emberkeverék karvalyból és hiénából gyúrva” – írták a korabeli újságok a Tanácsköztársaság bukását követően Korvin Ottóról. „Nemes jellemű, izzó lelkű forradalmár”, „egy elvi vasember” – zengtek róla dicshimnuszokat az 1945–1989 közötti politikai rendszerek tollnokai.

De ki volt valójában Korvin Ottó, és milyen szerepet játszott a vörösterrorban?

Korvin Ottó 1894-ben született Klein Ottó néven egy jómódú zsidó polgárcsaládban. A kereskedelmi érettségi letétele után édesapja fatelepén, később a Fabank osztályvezetőjeként dolgozott. Ígéretes bankkarrier előtt állt, magas fizetéssel, pazarul berendezett budai ingatlannal, kifinomult nagypolgári ízléssel, hasonlóan a Tanácsköztársaságot megszervező, szinte kizárólag zsidó származású felforgatóval együtt mégis inkább a szocializmus eszményét választotta, és „megvetette születési osztályát”, a „burzsoáziát”.


A „fegyelmezett” forradalmár

Idealista klikkével „forradalmi szocialistáknak” vallották magukat, és az „osztály nélküli társadalom” forradalmi úton történő megvalósításáról ábrándoztak. Világképüket azonban nem Karl Marx és a szocializmus letéteményesei, a pedáns és bürokratikus szociáldemokraták, hanem a XIX. század szenvedélyes „zsarnokölői”, az orosz nihilista tömeggyilkos terroristák formálták. Amikor 1917 februárjában kitört az orosz forradalom, a forradalmi szocialisták is aktivizálták magukat.

Háborúellenes agitációba kezdtek, de a hatalom kíméletlenül lesújtott rájuk, és többségüket bebörtönözte. A szabadlábon maradt néhány összeesküvő élére ekkor Korvin állt, és a háború elleni figyelem felkeltése céljából elhatározták, hogy Tisza István ellen merényletet fognak elkövetni. Többször is próbálkoztak egyéni terrorakcióval, valamennyi kudarcba fulladt. Tiszát nem Korvinék, hanem a frontról hazatérő katonák ölték meg az őszirózsás forradalom kitörésének napján. A sors fintora, hogy ezen eseményekben a forradalmi szocialistáknak semmilyen szerep nem jutott.

Annál inkább az 1918 novemberében megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjában (KMP). Korvin az elsők közt csatlakozott a párthoz, holott nem állítható, hogy a Nietzschén, Adyn és Szabó Ervinen nevelkedett fiatalember egyik pillanatról a másikra bolsevikká vált volna. Az említett szerzők valószínűleg mélyebb és komolyabb hatást gyakoroltak rá, mint Marx vagy Lenin. A magyar bolsevikok nem Leninért, hanem elsősorban Kun Béláért rajongtak, őt tartották megkérdőjelezhetetlen vezérüknek. Így volt ez Korvin Ottó esetében is, aki sok elvtársához hasonlóan, az ő hatására fogadta el a korábban megvetett pártfegyelmet és a kommunisták militarizált taktikai és stratégia koncepcióját, a lenini típusú proletárdiktatúrát.

A KMP egy teljesen új forradalmi harcmodort, a politikai erőszak fegyelmezett, központilag irányított, roppant céltudatos változatát honosította meg. Az egyéni kezdeményezés, és a sokszor romantikus kalandortaktikának ható forradalmi amatörizmus háttérbe szorult, átadva helyét a professzionális élcsapatmunkának. Korvin tagja lett a KMP Központi Bizottságának, de a párt többi vezetőjétől eltérően nem a tömegek agitálásában, hanem a szervezési munka irányításában vállalt oroszlánrészt. Mivel kiválóan értett a pénzügyekhez, ő lett a párt pénztárosa. A legínségesebb papírhiány közepette is biztosította a papírellátmányt a párt szócsövének számító Vörös Újság megjelenéséhez, és – mivel a KMP készült a hatalom erőszakos megragadására – illegális csatornákon keresztül fegyvert és muníciót vásárolt, valamint titkos tárgyalásokat folytatott a különböző fegyveres csoportokkal.

Korvin-Klein: A Tanácsköztársaság vezetői közül az egyik fajtajelleges zsidó 

A világháborús vereség utáni káoszban, az őszirózsás forradalom hírére a ’17-es Lenin-féle hatalomátvételben is részt vevő oroszországi egykori magyar hadifoglyok elkezdtek visszaszivárogni Budapestre; az alkalmas pillanatban pedig átvették a hatalmat a Károlyi-kormánytól. Megalakult a kényszerkoalíció a szociáldemokraták és a Kommunisták Magyarországi Pártja között, a kommunisták (ahogy a második világháború után is) magukhoz ragadták a belügyi tárcát, és – mivel társadalmi támogatottság híján máshogy nem tudták volna megtartani a hatalmat – rekordsebességgel megalakították erőszakszervezetüket, ezzel állami szintre emelve a terrort.

A tanácskormány fegyelmezetlen, kegyetlen különítményeseit, az egykori bőrmunkás Cserny József által vezetett több száz Lenin-fiú alakulatait a szociáldemokrata kormánytagok nyomására színleg feloszlatták, de a 40-50 fős kemény magot Csernyvel együtt betagolták Korvin Ottó politikai nyomozó osztálya alá, amely teljesen független volt a rendőrséget és a csendőrséget felváltó Vörös Őrségtől, és közvetlenül a pártvezetők utasításait hajtotta végre. Korvinék voltak a diktatúra ökle, Csernyék pedig a bokszer ezen az öklön.

Korvinék a Parlamentet gyakorlatilag ellenállás nélkül foglalták el májusban a házőrségtől, amelyet meglepetésszerű rajtaütéssel, szuronyt szegezve szólítottak fel megadásra, miután amazok felszólításra nem adták át fegyvereiket. Miután elfoglalták az úri Magyarország szimbólumát, a kommunisták saját céljaiknak rendelték alá a megszerzett helyiségeket. Azokat, akiket veszélyesnek tartottak a tanácskormányra, egyszerűen összefogdosták és ide hurcolták.

Ők az 1918 előtti elit tagjai voltak: volt képviselők, egyházi és katonai vezetők, földbirtokosok, több százan. A foglyoknak relatíve jó dolguk volt, ami azt jelenti, hogy fizikai erőszak nem érte őket, és saját költségükön a belügyeseket élelmező proletár konyhában vagy a mostani parlamenti menza helyén működő étteremben is ebédelhettek – persze fegyveres kíséret mellett –, s ha lefizették őreiket, a teraszon dohányozhattak is. Fekhelyük ugyan a földön volt, de szőnyegekkel takarózhattak.

Ugyanakkor állandó pszichikai terrornak voltak kitéve: visszatérő ígéret volt, hogy másnap kivégzik őket; sokszor éjszaka fegyvert csörtetve vonultak át a szobán a Lenin-fiúk; máskor bedobtak közéjük egy-egy kevésbé szerencsés, félholtra vert foglyot, csak a miheztartás végett.

Ugyanis a későbbiekben Korvinék erőszakszervezete sorra göngyölített fel valódi rendszerellenes összeesküvéseket is – például a ludovikás tisztekét –, a résztvevőket pedig vallatták, és kegyetlenül megkínozták – ez jellemzően a Lenin-fiúk feladata volt. Az összevert embereket többek között a közeli gobelinteremben őrizték, az innen nyíló kis szobákba dobálták be a verésbe beleájult áldozatokat, amíg magukhoz tértek, hogy folytathassák rajtuk a kínvallatást.

A Budapesti Forradalmi Törvényszék Korvin és László Jenő utasítására ítélt halálra számos embert, ellenforradalmi magatartás vétsége miatt. Korvin szervezte meg továbbá a tanácsállam védelmi apparátusát is. 1919. májusának közepén, miután lefegyverezték a Cserny-csoportot, 43 embert Cserny parancsnoksága alatt beosztottak Korvin alá politikai nyomozó osztályon. A Tanácsok Országos Gyűlésén (június 23-án) beválasztották a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagjai közé, mely másnap, június 24-én újra megválasztotta a népbiztosokat. A Tanácsköztársaság bukása után, augusztus másodikán, míg a népbiztosok a Kelenföldről induló vonattal hagyták el az országot, ő a Politikai Nyomozó Osztályon Sallaival, és Stein Ferenccel az osztály iratainak megsemmisítésén munkálkodott.


A kommün bukása után

Ezután az illegális KMP megszervezésén dolgozott, Lukács Györggyel együtt. Illegális lakása a Naphegy utca 21-ben volt, s hamis útlevelet is kapott, melyen a Kornis Béla álnév szerepelt. Ám ez sem segített, csakhamar rendőrkézre került.

Korvin Ottó pere 1919. december 3-án kezdődött, a 4039/1919 számú M.E. rendelettel szabályozott, gyorsított bűnvádi eljárás alapján, Surgoth Gyula bíró tanácsa előtt. „László Jenő és társai bűnügye”-ként tartja számon a budapesti törvényszék.

Korvin Ottó Cserny Józseffel a börtönben

Korvin védőügyvédje dr. Goitein Sándor volt. 1919. december 12-től 1919. december 18-ig írta börtönnaplóját. Bár a korabeli büntetőtörvénykönyv alapján csak a király ellen elkövetett merényletet büntethették halállal, a Friedrich-kormány rendelete ezt felülírta, s ez alapján hozták meg 1919. december 19-én a halálos ítéletet Korvinnak és nyolc társának. December 21-én született meg gyermeke, feleségétől Sipos Erzsébettől, Mária, aki a Horthy-korszakban az illegális kommunista pártot szervezte. Börtönnaplóját 1919. december 28-án ezzel fejezte be:

„A halál a nagy Nyugalom: miért okozzon hát nyugtalanságot? A halál az örök Csend: kik mindig a csendet szerettük, miért lázadozunk? Szent Béke a halál: ím vége minden harcnak. Este van: lefekszem. S a Föld mégis forog.” – Börtönnapló 1919.12.12.-1919.12.18. (visszaemlékezés, MSZMP KB, Budapest, 1990., 19. oldal)

A halálos ítéletet Korvinon 1919. december 29-én reggel hajtották végre.

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1944. július 20-án reggel hat órakor két tiszt lépett ki a berlini Wannsee villanegyed egyik házából. Laus Schenk von Stauffenberg gróf vezérkari ezredes és jogász bátyja, Bertold tengerésztiszt.

Simáról (BAZ megye) 1945. január 23-án 10 nőt és 9 férfit Abaújszántóra vittek, úgymond 13 napi munkára. Megígérték, hogy utána hazaengednek.

Eva Braun és Adolf Hitler kapcsolatának története közismertnek mondható: a népvezér politikusért, majd teljhatalmú államférfiért rajongó nő a Führer legbelsőbb köreibe is bejárással bírt, ám a politikába beleszólása nem volt, végül pedig a halálba is követte őt.

Megmondom őszintén, hogy e sorok írása közben visszasírtam bármit, akármelyik cikkemet az elmúlt évekből. Nem azért, mert az Oppenheimer egy rossz film, vagy mert nem szerettem volna kritikát írni róla, sőt, épp ellenkezőleg.

Soha nem is kapták el, hiába szerepelt négy évtizeden át az FBI körözési toplistáján. 1985-ben végül magát adta fel.

Bocsánatkérő közleményt adott ki a Michigani Állami Egyetem, miután a szombat esti meccs előtt Adolf Hitler képe jelent meg az eredményjelzőn – írja a CNN nyomán a 24.

A Lustgartenben a nemzeti ünnepnap alkalmából tartott tömeggyűlésen Hitler kancellár, mint minden évben, most is beszédet mondott.

A világ félrevezetett népei, főként az amerikai demokrácia szemében ma is úgy él a hajdanvaló „Csehszlovákia”, mint a „humanizmus és a becsület, a jólét ás szocialista igazságosság” hazája – ezzel szemben persze a régi Magyarországot szeretik úgy feltüntetni a csehek, mint a feudalizmus, a reakció, túlzó sovinizmus földjét.

Dr. Bárdossy László Szombathelyen született 1890. december 10-én, római katolikus vallású kisnemesi, hivatalnoki családból.

A szélsőjobboldali zenei színtéren nem ritka, hogy a zenekarok fel- és átdolgozzák más bandák közkedvelt dalait. Például az angol Skrewdriver és a német Landser különösen sok nép fiait megihlette.

Tasmania a zsidó-liberális média tálalása szerint „történelmet írt azzal, hogy Ausztrália első államaként betiltotta a náci tisztelgést”.

Noha gyászoljuk az eltávozását még 25 év után is, de tudjuk, hogy ő nem halt meg idő előtt, mint ahogy a „senki ember” meghal.

Lezajlott tehát a szűk körű izraeli–palesztin fogolycsere, amelynek keretében Izrael „biztonsági okokból” bebörtönzött palesztin nőket és fiatalkorúakat bocsátott szabadon.

Hatéves börtönbüntetést szabott ki csütörtökön a stuttgarti tartományi felsőbíróság egy „szélsőjobboldali német terrorcsoport” vezetőjére.

Joe Biden bemutatta az antiszemitizmus elleni küzdelemre vonatkozó stratégiát – írja örömködve a Jersualem Post.

Másképp alakulhatott volna a második világháború és vele együtt a világtörténelem, ha Adolf Hitler tervei szerint megszállják németek a Wight-szigetet – írja We March Against England: Operation Sea Lion, 1940-41 című könyvében Robert Forczyk hadtörténész.

1941. június 26-án három felségjel nélküli repülőgép bombázta a Magyarországhoz az első bécsi döntés után visszakerült Kassát. A máig tisztázatlan hátterű incidens után Magyarország belépett a második világháborúba.

Bár a mi hazánkos Novák Előd kérésére előbb tömegsport-rendezvényként felvette az állami szervező a Kitörés emléktúrát az Olimpiai Ötpróba Programba, később azt törölte.

Jó három órai gyaloglás után érkeztünk Szucsányba, ahol a gimnázium udvarán, 1945. április 18-án 10 órakor adtuk át fegyvereinket a csehszlovák katonáknak, akik az épületben szállásoltak el bennünket.

A vérzivataros 20. század során több híres és hírhedt személyiség is megfordult a szegedi Csillag börtön celláiban.

A híres zeneszerző dédunokája a Die Welt című német újságban „megdöbbenésének” adott hangot az orosz zsoldosok kapcsán – írja a Jewish Chronicle.

Lipcsében zavargásba fordult át több kisebb tüntetés, amiket azután szerveztek, hogy a drezdai bíróság elítélte a szélsőbaloldali antifa terrorista Lina Engelt.

1919. június 24-én robbant ki a tanácsköztársaság ellen szervezett legjelentősebb felkelés. A törekvés elbukott. Árulás, rossz időzítés, szervezetlenség, naivitás, ezek egyszerre okolhatóak a kudarcért.

1945. február elejére a neuhammeri táborban kiképzés alatt álló magyar hadosztályok (az SS 25. „Hunyadi” és 26. „Hungária” fegyveres-gránátoshadosztályai) által elfoglalt elhelyezési körleteket a szovjet csapatok egyre jobban megközelítették.