Kövess minket: Telegram — XVkontakte

1944. július 20-án reggel hat órakor két tiszt lépett ki a berlini Wannsee villanegyed egyik házából. Laus Schenk von Stauffenberg gróf vezérkari ezredes és jogász bátyja, Bertold tengerésztiszt.

A 37 éves Stauffenberget korábban az afrikai hadjáratban súlyos sebesülés érte: Tuniszban elvesztette a fél szemét és a jobb karját, s a bal kezén is csak három ujja maradt meg. Egy ideig a tuniszi Karthágó tábori kórházában feküdt élet-halál között lebegve, azután különböző német kórházakban kezelték, s amikor talpra állt, megkapta hősisége elismeréséül az első osztályú Vaskeresztet és Fromm vezérezredesnek, a tartalék hadsereg parancsnokának vezérkari főnöke lett.

Most, 1944. július 20-án bátyjával együtt beültek a járda mellett várakozó szolgálati autóba és elindultak a Rangsdorf repülőtér irányába. Útközben felvették Stauffenberg segédtisztjét, Werner von Haeften főhadnagyot. A repülőtéren már várta őket egy kétmotoros Henckel-111-es repülőgép és Stieff vezérőrnagy a szárnysegédjével. Két aktatáskát adott át Stauffenbergnek. Mindkettőben egy-egy Hitlernek szánt időzített bomba lapult.

Elbúcsúztak. Stauffenberg és Haeften beszállt a repülőgépbe, amely reggel 7 órakor indult Hitler rastenburgi főhadiszállása felé, ahová hivatalos volt: beszámolót kellett tartania a főhadiszálláson az újabb tartalék egységek bevetésének lehetőségéről. Magas rangú német tiszteknek egy kis csoportja, amely úgy gondolta, hogy Hitler likvidálása esetén az angolszász hatalmakkal különbékét köthet Németország, és folytathatja keleten a háborúját a bolsevizmus ellen, elhatározta, hogy végez Hitlerrel. A végrehajtónak Stauffenberg lett kiszemelve, mert az összeesküvők közül ő volt az egyetlen, aki időnként bejuthatott Hitler főhadiszállására. Stauffenberg ezt a szerepet rosszul értelmezett hazafias motívum alapján vállalta. A hazájáért oly nagy áldozatot hozó hősnek nem volt könnyû lelkiismeretével összeegyeztetni, hogy bombamerénylettel meggyilkolja azt, akitől nemrég a legmagasabb német kitüntetést átvette. De úgy gondolta: Hitler eltávolítása az egyetlen út Németország megmentésére. A bombák szerkezetét már ismerte. Az összeesküvők angol hexitet használtak: egy szürke, képlékeny, hatalmas robbanóerejû anyagot, amelyet a brit repülőgépek a németek által megszállt területek partizánjai számára dobtak le rendszeresen. Egy apró ampullába, amelyet a bomba használata előtt szét kellett törni egy kis fogóval, nagy hatású savat töltöttek, a sav tíz perc alatt szétmarta a biztosíték drótját, ezzel kioldódott a robbanógyutacs ütőszege, és felrobbantotta az 1 kilógrammos töltetet. Az egyik bomba egyelőre Stauffenberg aktatáskájában pihent egy ingbe csomagolva, a másik tartalékként von Haeften táskájában rejtőzött.

A gép 10 óra 10 perckor landolt a rastenburgi repülőtéren. Mindketten kiszálltak, autóba ültek. A főhadiszállásig a 15 kilométeres út 30 percig tartott, mert a szigorú ellenőrzés három védősáncán kellett áthaladniuk. Amikor célhoz értek, megtudták, hogy Hitler félegyre halasztotta a haditanács kezdetét. Stauffenberg kezében az aktatáskával Buhle vezérőrnagy szobájában töltötte a közbeeső időt. Ott várta meg Keitel tábornagyot, mert arra számított, hogy ha Keitellel együtt lép be Hitler barakkjába, az aktatáskájába senki sem mer belenézni.

Tizenkét óra harminc perckor Keitel társaságában indult a tanácskozás színhelyére. Stauffenberg megtorpant és sietve visszafordult azzal a megjegyzéssel, hogy a fogason hagyta a sapkáját és a derékszíját. A ruhatárban balkeze megmaradt három ujja közé fogta a kis fogót, szétszakította a savas ampullákat, és pontosan 9 perccel a robbanás várható időpontja előtt Keitellel együtt lépett a helyiségbe. Ott Hitler körül már 23 tábornok hajolt a térkép fölé. Heusinger tábornok éppen a keleti fronton kialakult helyzetet ismertette. Az 5x12 méteres helyiségben mindössze egy hoszszú – három tölgyfaalapzattal alátámasztott – térképasztal állt. Hitler egy mozdulattal félbeszakította Heusingert, üdvözölte Stauffenberget, aztán tovább folyt a megbeszélés. Stauffenberg az aktatáskát letette az asztal alá, az egyik alapzathoz támasztva, három lépésnyire Hitler lábától. Hitler háttal állt az ajtónak, szemben a hőség miatt kitárt három ablakkal. Stauffenberg látszólag figyelmesen hallgatta a térkép fölött folyó eszmecserét, majd az órájára pillantott és kiment a helyiségből, mintha a telefonhoz ment volna. A legközelebbi parkolóhelyen már várta Haeften az autóval.

A megbeszélés résztvevői még mindig Heusinger tábornok beszámolóját hallgatták. Közben helyettese, Brandt ezredes közelebb akart férni a térképhez, de a lába megakadt Stauffenberg aktatáskájában, ezért lehajolt és odébb állította a vaskos alapzat túlsó, Hitlertől távolabb eső oldalára.

Ekkor robbant fel a bomba.

Hitlernek csodálatos szerencséje volt. A robbanás közvetlen hatásától megvédte az asztal vaskos tölgyfa alapzata, meg az erős deszka, amelyen a térkép feküdt. A mennyezet egyik lezuhanó gerendája csak centiméterekkel kerülte el.

"A robbanás után alig láttam" – mesélte később Hitler. – "Mindent füst borított. Csak néhány alakot tudtam kivenni, amint a füstben kúsztak a földön. Mégis fölkeltem segítség nélkül, és megpróbáltam járni. Mindössze támolyogtam egy kicsit."

Hitlert Keitel marsall támogatta ki a barakkból, aztán orvosok vették kezelésbe. Megállapították, hogy az arcán néhány jelentéktelen vágott seb van, a homlokán pedig egyetlen karcolás, a bal keze és a jobb karja véraláfutásos, és a bőrén mintegy száz apró, felületi sérülés található. De ettől eltekintve minden káros következmény nélkül maradt Hitler számára a merénylet.

A robbanás következtében a jelenlévők közül csak egy személy vesztette életét. Az asztal erős alapzata meghatározott irányt adott a robbanásnak, a nyitott ablakok pedig eloszlatták a légnyomást.

A robbanás pillanatában Stauffenberg 180 méter távolságban, a 88. számú bunker mellett járt. Látta, hogy a barakkból sárga lángnyelv csap fel a magasba. Stauffenberg és Haeften autóba ugrottak, és utasították a sofőrt, hogy amilyen gyorsan csak tud, hajtson a repülőtérre. Mindketten meg voltak győződve arról, hogy Hitler halott. Stauffenberg Berlinbe érve ilyen értelemben tájékoztatta összeesküvő társait. De este háromnegyed hétkor a Német Rádió közölte, hogy Hitler ellen merényletet kíséreltek, de a Führer sértetlenül túlélte a támadást. Majd mégaznap este maga Hitler személyesen szózatot intézett a német néphez, amelyben közölte, hogy a merényletet egy szûk kis főtiszti csoport szervezte, amely semmilyen népi támogatást nem élvezett.

Az összeesküvő tábornokok közül Ludwig Beck tábornok öngyilkos lett. Fromm tábornok a Führer nevében öszszehívott egy rögtönítélő katonai bíróságot, amely halálra ítélte Olbricht tábornokot, Mertz von Quirnheim vezérkari ezredest, Haeften főhadnagyot és a merénylőt, Stauffenberg vezérkari ezredest, és még aznap éjjel kivégezték őket. A többi összeesküvőt: von Witzlebent, von Hasét, Peter von Yorckot, von Wartenburgot, Stieffet, Hansent, Fellgienelt, Schulenburgot 1944. augusztus 7-én, illetve 8-án a Népbíróság által lefolytatott per keretében Roland Freisler bíró kötél általi halálra ítélte, és az ítéleteket azonnal végrehajtották.

Stauffenberg hős volt, kiváló katona, de rendkívül roszszul ítélte meg Németország pillanatnyi érdekét és mozgási lehetőségét. Így egy nagyon rossz politikai döntés áldozata lett. Ugyanis az 1943. november 28-december 1-e között tartott Teheráni Értekezlet után egy fél évvel, ahol az angolszászok a normandiai invázió vállalásával újból hitet tettek a Szovjetekkel való szövetség mellett, továbbá, a Casablancai Nyilatkozat után másfél évvel, amelyben az angolszászok bejelentették, hogy csak feltétel nélküli megadást fogadnak el, teljesen alaptalan volt abban reménykedni, amiben Stauffenberg reménykedett: abban ti., hogy Hitler likvidálása után az angolszászokkal különbékét köthet a Hitler nélküli Németország. Ha a merénylet sikerül, és Stauffenbergék kapitulálnak, minden valószínûség szerint ugyanúgy a Nürnbergi per vádlottjai közé kerültek volna, mint a végig kitartó tábornokok. Az ő rosszul értelmezett nacionalizmusuk (amely Németországnak semmit sem használt) éppen olyan volt a győztesek számára, mint a német politikusok és katonák nemzetiszocializmusa.

De erkölcsi szempontból is egyértelmûen helytelen volt Stauffenberg tette. Egy olyan háborúban, amelyben Németország élet-halál harcot vívott, az államfő elleni merénylet minden körülmények között az egész német néppel való szembefordulást jelenti – legalábbis objektíve. A belső szubjektív szándékról pedig csakis Isten dönthet. Már az ókori Róma jogászai is tudták: "De internis non iudicat praetor" ("A belsőről nem ítél a bíró").

Így lett Stauffenbergből, a tuniszi hősből merénylő, és így teljesedett be az ő személyes tragédiája. Göbbels pedig boldogan és büszkén jelentette be a Német Rádióban: "Az ellenséges oldalnak nem sikerült megsemmisítenie Adolf Hitlert, Európa eszét és szívét!"

Kövess minket: Telegram — XVkontakte

Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Carlo Nordio igazságügy-miniszter közös közleményt adott ki arról, hogy tiszteletben tartják Magyarország szuverenitását, és nem avatkoznak bele a letartóztatásban lévő olasz antifa-terrorista ellen zajló eljárásba.

A biztonsági erők több száz fegyvert, valamint horogkeresztes zászlókat és kellékeket foglaltak le Ausztriában hazafias motorosokhoz köthető ingatlanokban.

A jugoszláv légierő 1941. április 7-i szegedi és pécsi légitámadását, az 1941. június 26-i ismeretlen eredetű kassai bombázást, illetve a Budapestet ért 1942. szeptember 4–5-i és 9–10-i éjszakai szovjet légitámadást követően, az ország területének, ipari és közlekedési csomópontjainak rendszeres és folyamatos bombázása 1944. április 3-án vette kezdetét.

A 350 kilós német birodalmi sas bronzszobrát, amely a Graf Spee nehézcirkálót díszítette egykor, még 2006 elején emelték ki a tengerből Uruguay partjainál.

Háromezer katona és civil halt kínhalált a szovjet Vörös Hadsereg által a szegedi Csillagbörtönben 1944 októberétől 1945 nyaráig működtetett hadifogolytáborban.

Joachim (Jochen) Peiper 1915. január 30-án született Berlinben. Apja is katonaként élte le az életét, igy a fiatal Jochen a katonás életet hamar megtanulta.

Az Ostromkalauz után folytatódott a Festung Budapest 2024 rendezvénysorozata. A szervezést megnehezítő körülményekről évről évre egyre többet kell beszélnünk és írnunk a különböző csatornákon és felületeken – írja e sorokat honlapján a Légió Hungária.

Dr. Csia Sándor 1894. február 4-én született Hegybányán, Háromszék vármegyében. Apja Csia Ignác, anyja Bajai Henriette.

Felvétetett Budapesten, a Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályán, 1945. október 23-án.

1944. április 3-án a déli órákban az amerikai légierő végrehajtotta Budapest ellen az első terrorbombázást a második világháború során.

Ahhoz, hogy megérthessük a totalitárius woke ideológia amerikai elhatalmasodását lehetővé tévő mentális légkört, célszerű vázlatosan feleleveníteni az Egyesült Államok történelmi gyökereit.

Egy fehér nacionalista szervezet vezetője köztéri matricákkal, valamint Adolf Hitler és a Nagynémet Birodalom plakátjival az otthonában is faji gyűlöletet szított – közölte a brit koronabíróság.

Úgynevezett „tiltott önkényuralmi jelkép” használatának vádjával bíróság elé állítják Björn Höckét, az Alternatíva Németországnak (AfD) német ellenzéki párt Türingia tartományi vezetőjét – közölte a hallei tartományi bíróság.

Egy idős német asszonynak, aki személyesen ismerte, hiszen munkaadója volt, a név – Adolf Hitler – mosolyt csalt az arcára, nem pedig borzongást.

A mennoniták anabaptista felekezetét a 16. században hozta létre egy frízföldi reformátor, Menno Simons. A javarészt Poroszországban letelepedett mennoniták a 18. században a militarista alapokra épülő államból II. Katalin cárnő Oroszországába menekültek.

A patrióta fiatalra házmester jellemű járókelők hívták ki a rendőröket, miután a zászlót mutatta fel nekik.

Egyre aktívabb a kanadai határon túl az amerikai Goyim Defense League (Gój Védelmi Liga) nevű csoport, amely antiszemita felvilágosító anyagok terjesztését végzi a lakónegyedekben.

Közismert az oroszok alábbi szövege: azért kell ide vagy oda terelni az embereket, hogy megkapják az igazolást, amivel aztán nyugodtan hazamehetnek.

Februárban sorozatos szélsőbaloldali támadások történtek Budapest különböző pontjain, az első hírek szerint az áldozatokat a ruhájuk alapján választották ki az antifasiszta támadók.

Most, hogy az amerikai kormány félhivatalos szócsövének számító The Washington Post megszellőztette a hírt, szinte már biztosra vehető, hogy az USA egy újabb megnyerhetetlen háborús kalandra készül a Közel-Keleten, ezúttal a jemeni húszik ellen, akiket a napokban ismét terrorszervezetnek nyilvánított, miután három éve éppen a Biden-kormány levette őket erről a listáról.

A német belügyminisztérium közölte, hogy betiltott egy „szélsőjobboldali, rasszista csoportosulást, amely arról ismert, hogy gyerekek és fiatalok körében terjeszti antidemokratikus eszméit”.

Súlyos börtönévekkel fenyegetnek egy fiatal férfit Michigan államban, miután horogkeresztet festett egy zsinagóga falára.

Az 1945 novemberében kezdődő nürnbergi koncepciós perben a Nagy-Britannia, Franciaország, a Szovjetunió és az Egyesült Államok által létrehozott Nemzetközi Katonai Törvényszék a legyőzött nemzetiszocialista Nagynémet Birodalom 24 prominens katonai, politikai és gazdasági vezetőjének egyoldalú felelősségét állapította meg a második világháború bűneiben.

Pénzgyűjtésbe kezdett a 2023-as antifa támadások kitervelőjének és elsőrendű vádlottjának, Ilaria Salisnak családja.